Spoštovane učenke in učenci, spoštovani starši!

Obvezni izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja (za učence 7. do 9. razreda).

Učenci morajo izbrati 2 uri izbirnih predmetov, lahko tudi 3, če starši s tem soglašajo. V primeru, da učenec izbira predmete za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuj jezik – nemščina je edini izbirni predmet, ki se izvaja dve uri tedensko).

Učenci so pri pouku izbirnih predmetov ocenjeni (ocene od 1 do 5) in lahko napredujejo v naslednji razred le, če imajo pozitivno zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

Istega predmeta, ki ga je učenec že obiskoval v 7. oz. 8. razredu, ne sme izbrati ponovno. Prav tako učenec 8. razreda lahko izbere le eno skupino predmeta Izbrani šport.

IP Nemščina lahko NI2 (NI3) izbere učenec, ki je predhodno obiskoval NI1 (NI2). Pri pouku jezika je smiselno, da ga učenec obiskuje vsa tri leta.

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom (v našem primeru je to Glasbena šola Kranj), je na predlog staršev (oddana izpolnjena vloga) lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj.

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole določa (glede na skupno število učencev 7., 8. in 9. razreda) največje možno število skupin obveznih izbirnih predmetov, ki jih šola v posameznem šolskem letu lahko izvaja. Šola mora ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike. Ostala ponudba izbirnih predmetov je v pristojnosti šole.

Postopek izbire izvedejo starši skupaj z otrokom.

Predstavitev izbirnih predmetov bo objavljena na spletni strani šole v mesecu marcu.

V mesecu aprilu bo na portalu eA za starše odprt sklop izbirni predmeti. Ko se boste prijavili, se vam bo prikazal okvir, v katerem bo napisano »Izbirni predmeti v šolskem letu 2024/2025«.

Po kliku na »Izberi predmete« se vam bodo odprla navodila in seznam vseh predmetov, ki jih bomo ponudili (in ne nujno izvajali) v posameznem razredu.

Po pogovoru z vašim otrokom ponujene predmete razvrstite. Na vrhu seznama izberite tisti predmet, ki bi ga vaš otrok najraje obiskoval in nadaljujte po prednostni lestvici (izberite vsaj 6 predmetov).

Če se strinjate, da bo vaš otrok obiskoval 3 ure obveznih izbirnih predmetov, morate to odkljukati na desni strani obrazca.

Otrok, ki hodi v javno veljavno glasbeno šolo, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. V kolikor želite uveljavljati obiskovanje javno veljavne glasbene šole, to označite na desni strani obrazca v eA in izpolnjeno ter podpisano vlogo oddajte v tajništvo šole do konca meseca aprila.

Prijavnic na izbirne predmete vam ni potrebno tiskati!

V kolikor boste pri izpolnjevanju prijavnic potrebovali pomoč, vam jo bomo nudili preko elektronske pošte ali telefona.

Ob zaključku postopka bomo na podlagi prijav določili, katere predmete bomo v prihodnjem šolskem letu izvajali in katerih ne. Če bo vaš otrok izbral predmet, ki ga ne bomo izvajali, mu bo določen naslednji predmet s prednostne lestvice, ki ga želi obiskovati.

Ob koncu postopka bomo v šoli natisnili obrazce s končno izbiro, vaši otroci pa jih bodo prinesli domov v podpis v dveh izvodih. En izvod bo moral otrok vrniti šoli, drug izvod bo ostal vam.

Menjava izbirnega predmeta je mogoča v mesecu septembru, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor učenec želi, še prostor, da se urnik nove skupine ujema z urnikom učenca, in da prestop ne pomeni ukinitve skupine izbirnega predmeta. Prošnjo za spremembo izbirnega predmeta starši oddajo oz. pošljejo čim prej v tajništvo šole. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.