Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda:Osnovna šola Janeza Puharja Kranj Center
Naslov:Komenskega ulica 4
Pošta:4000 Kranj
Telefon:04/6203 600
Elektronski naslov:tajnistvo@osjpcenter.si
Odgovorna uradna oseba:ravnatelj
Datum objave kataloga:29. 11. 2021
Datum zadnje spremembe:29. 11. 2021
Katalog je dostopen na spletu:https://osjpcenter.si/katalog-ijz-2/
Druge oblike kataloga:Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole.

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2. 1. Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:osnovnošolsko izobraževanje ter vzgoja in varstvo predšolskih otrok
Seznam notranjih organizacijskih enot:Osnovna šola Janeza Puharja Kranj Center, Komenskega ulica 4, 4000 Kranj, ravnatelj Klemen Markelj
Vrtec pri OŠ, Komenskega 4, 4000 Kranj,
vodja Maruša Pogačnik
Podružnična šola Primskovo, Zadružna ulica 11, 4000 Kranj, vodja Marijana Kavčič
Vrtec pri PŠ Primskovo, Zadružna 11, 4000 Kranj,
vodja Neja Marguč

2. 2. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Ime in priimek pristojne osebe:Klemen Markelj
Delovno mesto in naziv:ravnatelj
Elektronski naslov:klemen.markelj@osjpcenter.si
Poštni naslov:Komenskega ulica 4, 4000 Kranj
Službena telefonska številka:04/6203 601

2. 3. Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda

Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja                           (povezava)
Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja            (povezava)
Odlok o ustanovitvi zavoda                           (povezava)
Splošni akti zavoda
– Vzgojni načrt
– Pravila o hišnem redu
– Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti 
– Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopkih za
dodelitev sredstev za subvencioniranje šolske prehrane
– Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopkih za
dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi

2. 4. Seznam predlogov predpisov

Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja                             (povezava)

2. 5. Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih

Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2021/22
Letni delovni načrt vrtca za šolsko leto 2021/22
Poslovnik Sveta zavoda
Pomembni dokumenti (ceniki, varstvo OP, šolski sklad, svet zavoda, šolske potrebščine …)
Pomembne informacije o dogodkih in novicah so objavljene na spletni strani www.osjpcenter.si
Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3
Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil.

2. 6. Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

Postopki, ki jih zavod vodi:
– vpis v 1. razred
– odločanje o pravicah in dolžnostih učenca

2. 7. Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod

Evidenca o zaposlenih delavcih
Evidenca o izrabi delovnega časa
Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu
Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu
Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših
Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah
Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnosti učencev
Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
Evidenca šolske prehrane v osnovni šoli
Zbirka osebnih podatkov  postopku ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop v osnovno šolo
Evidenca plačil staršev oz. skrbnikov za osnovno šolo
Zbirka podatkov o članih organov zavoda
Evidenca vpisanih otrok
Evidenca vključenih otrok
Evidenca plačil staršev
Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč
Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna
Evidenca o osebnih podatkih v drugih delovnih sredstvih            
Evidenca podatkov izpolnjevanja pogoja PCT (pogoj prebolevnosti, cepljenosti, ali testiranja na COVID-19) pri zaposlenih

2. 8. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja

    Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda.

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Šola zagotavlja dostop do informacij javnega značaja

Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo informacije javnega značajaZa brskanje po naših spletnih straneh  potrebujete spletni brskalnik
Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijoKomenskega ulica 4, 4000 Kranj, uradne ure (tajništvo): vsak dan 8.00–10.00 in 12.0014.00
 Opis delnega dostopaV skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

4. STROŠKOVNIK

Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku 17. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV